پایان نامه ها >> زیرساخت و فناوری
1 40 0 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
« تخصیص بهینه منابع در شبکه های حسگر نرم افزار محور چندوظیفه‌ای »

نام دانشجو: طیبه سلیمیان – استادان راهنما: دکتر سید اکبر مصطفوی – دکتر مهدی آقا صرام – تاریخ دفاع: 1396 – گروه مهندسی کامپیوتر – دانشگاه یزد

چکیده :

در شبکه‌های حسگر نرم افزارمحور برخلاف شبکه‌های حسگر بی‌سیم سنتی که تنها برای یک کاربرد خاص برنامه‌‌ریزی شدند، می‌توان روی هرگره شبکه چندین حسگر تعبیه نمود و برای آن چندین وظیفه بطور همزمان تعریف کرد. هرکدام از این گره‌های حسگر دارای یک برنامه مجازی‌سازی هستند که به آنها امکان می‌دهد به صورت یک زیرساخت ارتباطی مشترک به چندین کاربرد مختلف، سرویس ارائه کنند. کاربردهای مختلف حسگری در شبکه می‌توانند توابع هدف و پارامترهای تصمیم‌گیری متفاوتی داشته باشند. با توجه به محدودیت منابع گره‌های شبکه حسگر، تعدد و تنوع وظایف در هر کاربرد، نیازهای کیفیت سرویس متفاوت هرکاربرد و تفاوت توابع هدف برای کاربردهای مختلف، مسئله تخصیص منابع به وظایف می‌تواند بسیار پیچیده باشد. ما در این مقاله، مسئله تخصیص منابع به کاربردهای مختلف گره های حسگر در شبکه‌های حسگر نرم افزارمحور را با هدف تحقق توابع هدف مختلف به صورت یک مسئله بهینه‌سازی چندهدفه فرمول‌بندی می‌کنیم و راهکار کارآمدی برای حل آن ارائه می‌کنیم.

واژه‌های کلیدی: شبکه‌های حسگر بی‌سیم، شبکه‌های حسگر نرم‌افزار محور، تخصیص منابع، بهینه سازی.