پایان نامه ها >> زیرساخت و فناوری
0 45 0 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
« ارائه یک الگوریتم خوشه‌بندی سلسله مراتبی جدید برای افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم »

نام دانشجو: محبوبه غفوری – استادان راهنما: دکتر سید اکبر مصطفوی – دکتر مهدی آقا صرام – تاریخ دفاع: 1396 – گروه مهندسی کامپیوتر – دانشگاه یزد

 

چکیده :

 با توجه به اهمیت استفاده مؤثر از انرژی گره های حسگر برای افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم، امروزه از خوشه بندی به طور گسترده برای کاهش مصرف انرژی شبکه های حسگر بی سیم استفاده می شود. خوشه‌بندی سلسه‌مراتبی گره‌ها با استفاده از ارسال چندگامه در شبکه و ترکیب اطلاعات یک خوشه جهت کم کردن داده‌های ارسالی، موجب مصرف بهینه انرژی می‌شود. اغلب الگوریتم‌های پیشنهاد شده در ادبیات موضوع در دسته الگوریتم‌های سلسله‌مراتبی یا مبتنی بر فاصله قرار می‌گیرند. ترکیب ویژگی‌های خوشه‌بندی سلسه‌مراتبی با معیار فاصله، انگیزه اصلی این مطالعه است. الگوریتم خوشه‌بندی Rank-Order یک خوشه‌بندی سلسه‌مراتبی تودرتو و مبتنی بر معیار فاصله است که در روشی به نام Approximate Rank-Order که در حوزه پردازش تصویر برای خوشه‌بندی میلیون‌ها تصویر به‌کار برده می‌شود، بهبود داده شده است. هدف از این مقاله، بهره‌برداری از این روش در حوزه شبکه‌های حسگر بی‌سیم برای خوشه‌بندی حسگرهای شبکه به‌منظور افزایش طول عمر شبکه است. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که مصرف انرژی در رویکرد پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم‌های LEACH، LEACH-C و K-means کاهش یافته و درنتیجه طول عمر شبکه با معیارهای مرگ اولین گره و آخرین مرگ گره افزایش یافته است.

واژه‌های کلیدی: شبکه‌های حسگر بی‌سیم، افزایش طول عمر، خوشه‌بندی Approximate Rank-Order.