خدمات آموزشی
0 39 0
سمینارهای مخصوص مدیران ارشد

آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا در راستای مأموریت خود سمینارهای مدیریتی و کارگاه‌های تخصصی یک روزه را برای توجیه مدیران سازمانی و زمینه‌سازی تصمیم‌گیری صحیح ، مطابق با نیاز سازمان متقاضی در حوزه‌های زیر برگزار می‌نماید.

سمینارهای آموزشی مختص مدیران ارشد (ریاست سازمان، معاونین، مدیران کل) 

  • سمینار آموزشی معماری سازمانی ویژه مدیران ارشد سازمان
  • سمینار آموزشی سازمان سرویس‌گرا ویژه مدیران ارشد سازمان
  • سمینار آموزشی مدیریت فرایندهای سازمانی ویژه مدیران ارشد

کارگاه‌های آموزشی مختص مدیران فاوا و حوزه تحول سازمانی 

  • کارگاه آموزشی معماری فناوری اطلاعات سازمانی(EA) ویژه مدیران فاوا
  • کارگاه آموزشی معماری سرویس‌گرا (SOA) ویژه مدیران فاوا
  • کارگاه آموزشی معماری فرآیند(BPR-BPM-EA) ویژه مدیران فاوا
  • کارگاه آموزشی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار (BPMS) ویژه مدیران فاوا