خدمات سرویس گرایی
1 86 0
بازمهندسی سازمان با رویکرد سرویس گرا

معماری سرویس گرا به عنوان پارادایمی که این روزها با سرعت گسترش می یابد نه تنها فضای فناوری اطلاعات را تسخیر کرده بلکه مفاهیم آن در کسب و کار نیز منشا تحولات مهمی شده است.

پارادایم سرویس گرایی در لایه های مختلفی همچون سازمان سرویس گرا، فرآیندهای(خدمات) سرویس گرا، سیستم های سرویس گرا و نهایتا زیرساخت سرویس گرا مصداق پیدا می کند. اهمیت بازمهندسی(معماری) سازمان با نگاه سرویس گرا به صورتی است که در دنیای رقابتی و سرویس محور امروز، می توان گفت چشم انداز هر سازمان رسیدن به درجاتی از بلوغ سرویس گرایی در لایه های مختلف است.

برای مثال بانکها از جمله سازمان های با ماهیت سرویس گرا هستند. به عبارت دیگر سرویس گرایی به صورت بالقوه در ذات صنعت بانکداری وجود دارد، اما میزان تحقق(بالفعل شدن) سرویس گرایی در هر بانک، بسته به میزان موفقیت در پیاده سازی سازمان سرویس گرا در آن بانک است.

رقابت شدید بین بانک ها در جلب مشتری و شباهت خدمات و تعرفه های بانکی، سبب شده حتی “اندک” تحول یا بلوغ در معماری سرویس های بانک منجر به پیشی گرفتن از سایر رقبا شود که نتیجه آن در مقیاس کسب و کار بانکی، ارقام درشت و شگفت آوری است. مدیران خبره در صنایع سرویس-محور با رصد فضای تحولات فناوری، مترصد بهره گیری از هر فناوری و راهکاری هستند که در رقابت تنگاتنگ با رقبا، موجب تمایز و برتری در جذب و نگهداری مشتریان گردد.

همچنین شرکت های بیمه و اپراتورهای مخابراتی نیز از جمله دیگر سازمان های با ماهیت سرویس گرا محسوب می شوند که موفقیت و سرآمدی آنها به میزان زیادی وابسته به تحقق سازمان سرویس گرا است.