خدمات آموزشی
0 36 0
انتقال دانش و فناوری به سازمان‌ها

واحد آموزش آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا دانشگاه یزد، به منظور انتقال دانش و فناوری معماری سازمانی سرویس‌گرا به سازمان‌ها، اقدام به تعریف دوره‌های بلندمدت  نموده است. شرح خدمات دوره‌های بلندمدت انتقال دانش و فناوری شامل:

  • آموزش علمی-کاربردی-عملی معماری سازمانی برای تیم سازمان
  • انتقال اسناد فنی، متدولوژی، قالب‌ها، دستورالعمل و بانک دانش معماری سازمانی
  • برگزاری دوره های آموزشی همراه با فعالیت عملی در قالب انجام یک پروژه پایلوت معماری سازمانی
  • مشاوره و راهنمایی به تیم سازمان در اجرای پروژه‌های داخلی سازمان