اعضای آزمایشگاه
محدثه السادات صابری نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
m.saberi@yahoo.com
----
----