اعضای آزمایشگاه
فرزانه نادی
دانشجو دکتری مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
farzane.nadi@stu.yazd.ac.ir
----