اعضای آزمایشگاه
دکتر ولی درهمی
دکتری مهندسی برق(سیستم های کنترل هوشمند)
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
« رئیس هسته پژوهشی »
vderhami@yazd.ac.ir
----