اعضای آزمایشگاه
دکتر محمد رضا پژوهان
دکتری مهندسی کامپیوتر
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
pajoohan@yazd.ac.ir
----