اعضای آزمایشگاه
دکتر فضل الله ادیب نیا
دکتری مهندسی کامپیوتر
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
fadib@yazd.ac.ir
----