اعضای آزمایشگاه
دکتر علی محمد زارع بیدکی
دکتری مهندسی نرم افزار
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
alizareh@yazd.ac.ir
----