اعضای آزمایشگاه
دکتر سید مجتبی متین خواه
دکتری شبکه های کامپیوتری
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
matinkhah@yazd.ac.ir
----