اعضای آزمایشگاه
دکتر سید اکبر مصطفوی
دکتری شبکه های کامپیوتری
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
« مدیریت آزمایشگاه »
a.mostafavi@yazd.ac.ir
9218 455 0913 - 2355 3123 035