اعضای آزمایشگاه
دکتر سجاد ظریف زاده
دکتری مهندسی کامپیوتر
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
szarifzadeh@yazd.ac.ir
----