اعضای آزمایشگاه
دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی
دکتری مهندسی کامپیوتر
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
jahangard@yazd.ac.ir
----