اعضای آزمایشگاه
الهام برخورداری
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه
elham.barkhordari@stu.yazd.ac.ir
----
----