اسناد >> چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی
0 40 0 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
« چارچوب و روش‌شناسی »

بخش “چارچوب و روش‌شناسی” معادل “دانش و روش” انجام معماری سازمانی است و به سوال “معماری چیست و چگونه انجام می‌شود” پاسخ می‌دهد. بدین منظور چهار مولفه اصلی در آن قرار داده شده است که به قرار ذیل است:

دریافت چارچوب و روش‌شناسی