اسناد >> مدل های مرجع ملی
0 40 0 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
« مدل مرجع داده »

مدل مرجع داده ورودی خود را از مدل مرجع خدمات و عملکرد می گیرد و از طرف دیگر با مدل مرجع نرم افزار نیز رابطه تنگاتنگی دارد. به عبارت دیگر سه مدل مرجع خدمات، داده و نرم افزار به هم وابسته هستند و خدماتی که در مدل مرجع خدمات شناسایی و طبقه بندی شده اند، در مدل مرجع داده به صورت مدل های منطقی داده درآورده می شوند.

بخشی از محتوای مدل مرجع داده تا کنون در قالب پروژه “چارچوب تعامل پذیری ایران(IGIF)” تهیه شده است و تکمیل موضوع در دست پیگیری است که به محض آماده شدن نتایج، اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (EGIF:E-Government Interoperability Framework)  در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تاریخ 27/1/97 توسط رییس جمهور محترم توشیح و به تصویب رسید. این مصوبه براساس پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ايران) در راستای انجام تکاليف مندرج در ماده 16 ضوابط فنی اجرايي توسعه دولت الکترونيکي مصوب ششمين جلسه شورای اجرايي فناوری اطلاعات (ابلاغي به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393) و براساس سياست­های کلي نظام اداری و اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ايران، به‌منظور حصول اطمينان از يکپارچگي فني و اجرايي پياده­سازی برنامه­های دولت الکترونيکي، به تصویب رسید.

دریافت آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی و پیوست های فنی آن