اسناد >> مدل های مرجع ملی
0 50 0 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
« مدل مرجع خدمات »

مدل مرجع خدمات کسب‌وکار  یکی از شش مدل‌ مرجع چارچوب معماری سازمانی ایران است. این مدل دربردارنده ساختار طبقه‌بندی و نمونه الگوهای کارکردهای(خدمات) دولت، مستقل از دستگاه ارایه دهنده آن است. به عبارت دیگر این مدل، کارکردها و خدمات دولت را به‌صورت جامع و از نگاه ذینفعان توصیف می‌نماید و از آنجا که این طبقه‌بندی براساس دستگاه‌های اجرایی نیست، کارکردها و خدمات بین‌دستگاهی را نیز پوشش می‌دهد.

این مدل، تصویر کلان معماری کارکردهای(خدمات) دولت را ترسیم می‌نماید تا در مرحله بعد هر دستگاه اجرایی جزئیات و نحوه پیاده‌سازی این نقشه کلان را در قالب جزئیات معماری سازمانی خود تدوین و پیاده‌سازی نماید. همچنین این مدل به توصیف آنچه باید انجام شود(کارکردها/خدمات) می‌پردازد و تعیین چگونگی انجام(فرایندها و روال‌ها) را به دستگاه‌های اجرایی و متولیان فرآیند واگذار نموده است.

دریافت مدل مرجع خدمات