اسناد >> مدل های مرجع ملی
0 32 0 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
« مدل مرجع خدمات استانی و شهری »

شناسایی، نامگذاری، دانه بندی، طبقه بندی و سطح بندی جغرافیایی خدمات یکی از موضوعات پایه و مهم در برنامه دولت الکترونیک است که سرآغازی برای الکترونیکی شدن آنها در یک نظام منسجم و هماهنگ است. اخیرا، مدل مرجع خدمات ملی در این راستا ارائه شده است و سعی نموده است تا مدل و نقشه ای برای تقسیم بندی موضوعی خدمات مستقل از دستگاه های ارائه دهنده آن ارائه نماید، ضمن اینکه مفاهیمی مانند الگوهای خدمت را برای شناسایی ساده تر خدمات ارائه داده است. با این وجود به دلیل گستردگی ارائه خدمات دولت در سطوح مختلف جغرافیایی ملی، استانی و شهری، ضرورت دارد تا سطح بندی خدمات نیز صورت گیرد تا به عنوان مدل و نقشه ای در اختیار برنامه ریزان و کارشناسان قرار گیرد تا در پیاده سازی و استقرار خدمات الکترونیکی، مورد استفاده قرار گیرد.
در مدل مرجع خدمات استانی و شهری مجموعه مفاهیم مرتبط با خدمات و تقسیم بندی آنها بر اساس سطوح جغرافیایی، شرح داده می شود تا یک مدل مفهومی ایجاد گردد که بر مبنای آن نقشه خدمات دولت در مقیاس های ملی، استانی و شهری تدوین گردد. این مدل نشاندهنده مفاهیم و روابط بین آنها است که افزون بر آن مجموعه قواعد و الگوهایی را ارائه می دهد که راهنما و مبنایی برای استخراج خدمات، توزیع آنها در سطوح جغرافیایی و گروه بندی آنها باشد.

دریافت مدل مرجع خدمات استانی و شهری