اسناد >> چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی
0 38 0 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
« رهنمودها، تکنیک‌ها و نمونه مثال‌ها »

“رهنمودها، تکنیک‌ها و نمونه مثال‌ها” ، چهارمین و آخرین مولفه اصلی “چارچوب و روش‌شناسی” است که دربردارنده نمونه مثال‌ها و رهنمودهای کاربردی برای انجام معماری سازمانی است و مکمل سه مولفه دیگر “چارچوب و روش‌شناسی” است.

این مولفه، برخلاف دیگر مولفه‌های “چارچوب و روش‌شناسی” که محتوایی معیین و ثابت داشت از چندین جزء نسبتا مستقل تشکیل شده است که به صورت مستمر گسترش خواهد یافت.

دریافت رهنمودها، تکنیک‌ها و نمونه مثال‌ها