پایان نامه ها

نام دانشجو: فاطمه احمدی – استادان راهنما: دکتر سید اکبر مصطفوی – دکتر مهدی آقا صرام – تاریخ دفاع: 1396 – گروه مهندسی کامپیوتر – دانشگاه یزد

نام دانشجو: طیبه سلیمیان – استادان راهنما: دکتر سید اکبر مصطفوی – دکتر مهدی آقا صرام – تاریخ دفاع: 1396 – گروه مهندسی کامپیوتر – دانشگاه یزد

نام دانشجو: محبوبه غفوری – استادان راهنما: دکتر سید اکبر مصطفوی – دکتر مهدی آقا صرام – تاریخ دفاع: 1396 – گروه مهندسی کامپیوتر – دانشگاه یزد