اعضای آزمایشگاه
هسته ی پژوهشی
دکتر سید اکبر مصطفوی
دکتری شبکه های کامپیوتری
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
« مدیریت آزمایشگاه »
a.mostafavi@yazd.ac.ir
9218 455 0913 - 2355 3123 035
دکتر ولی درهمی
دکتری مهندسی برق(سیستم های کنترل هوشمند)
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
« رئیس هسته پژوهشی »
دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی
دکتری مهندسی کامپیوتر
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
دکتر فضل الله ادیب نیا
دکتری مهندسی کامپیوتر
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
دکتر علی محمد زارع بیدکی
دکتری مهندسی نرم افزار
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
دکتر سید مجتبی متین خواه
دکتری شبکه های کامپیوتری
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
دکتر محمد رضا پژوهان
دکتری مهندسی کامپیوتر
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
دکتر سجاد ظریف زاده
دکتری مهندسی کامپیوتر
عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
«عضو هیئت علمی همکار»
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرزانه نادی
دانشجو دکتری مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
farzane.nadi@stu.yazd.ac.ir
----
محدثه السادات صابری نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
m.saberi@yahoo.com
----
----
الهام برخورداری
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه
elham.barkhordari@stu.yazd.ac.ir
----
----