اسناد >> چارچوب و روش شناسی معماری سازمانی

بخش “چارچوب و روش‌شناسی” معادل “دانش و روش” انجام معماری سازمانی است و به سوال “معماری چیست و چگونه انجام می‌شود” پاسخ می‌دهد. بدین منظور چهار مولفه اصلی در آن قرار داده شده است که به قرار ذیل است:

“رهنمودها، تکنیک‌ها و نمونه مثال‌ها” ، چهارمین و آخرین مولفه اصلی “چارچوب و روش‌شناسی” است که دربردارنده نمونه مثال‌ها و رهنمودهای کاربردی برای انجام معماری سازمانی است و مکمل سه مولفه دیگر “چارچوب و روش‌شناسی” است.

این مولفه، برخلاف دیگر مولفه‌های “چارچوب و روش‌شناسی” که محتوایی معیین و ثابت داشت از چندین جزء نسبتا مستقل تشکیل شده است که به صورت مستمر گسترش خواهد یافت….

چارچوب مدیریت معماری، سومین مولفه اصلی “چارچوب و روش‌شناسی” است که توصیف‌کننده نقش‌ها، وظایف و مهارت‌های لازم برای راه‌اندازی تیم معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرایی و نحوه تعامل با نهادهای بیرونی و بالادستی است….

روش توسعه معماری، یکی از مولفه‌های اصلی “چارچوب و روش‌شناسی” است که دربردارنده مراحل و نحوه تدوین معماری سازمانی است. این روش از سه مرحله اصلی “آماده‌سازی” ، “تدوین معماری” و “پیاده‌سازی” تشکیل شده است.
روش توسعه معماری، از ADM توگف اقتباس شده و سپس با توجه به دیدگاه‌های چابک‌سازی و ساده‌سازی معماری سفارشی‌ شده است. دانش و تجارب داخلی کشور، خصوصا اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات دانشگاهی و تجربه عملی در حوزه معماری سازمانی کشور در تدوین و سفارشی‌سازی این بخش تاثیر بسزایی داشته است….

چارچوب محتوایی معماری، دومین مولفه “چارچوب و روش‌شناسی” است که توصیف‌کننده فراورده‌های معماری، تحویل‌دادنی‌ها و نحوه طبقه‌بندی آنها در کنار یکدیگر است. تمامی فراورده‌ها و تحویل‌دادنی‌هایی که در چارچوب محتوایی معرفی ‌می‌شوند، در یکی از فازهای روش توسعه معماری می‌بایست تولید شوند و در فازهای دیگری نیز مورد استفاده یا بروزرسانی قرار می‌گیرند.در شکل زیر همه فراورده‌های معماری تولیدشده در روش توسعه معماری براساس فاز مربوطه، طبقه‌بندی و توصیف شده‌اند….