اسناد >> مدل های مرجع ملی

مدل مرجع داده ورودی خود را از مدل مرجع خدمات و عملکرد می گیرد و از طرف دیگر با مدل مرجع نرم افزار نیز رابطه تنگاتنگی دارد. به عبارت دیگر سه مدل مرجع خدمات، داده و نرم افزار به هم وابسته هستند و خدماتی که در مدل مرجع خدمات شناسایی و طبقه بندی شده اند، در مدل مرجع داده به صورت مدل های منطقی داده درآورده می شوند….

مدل مرجع فناوری به عنوان یکی از شش مدل‌ مرجع چارچوب معماری سازمانی ایران دربردارنده ساختار طبقه‌بندی فناوری‌ها، استانداردها و ابزارهای فناوری اطلاعات در راستای ارایه سرویس‌های فاوا به ذینفعان است. این مدل، طبقه‌بندی همه فناوری‌ها و استانداردهای فناوری اطلاعات را با نگاه سرویس‌محور ارایه نموده و اصول و رهنمون‌هایی برای استفاده از آن در سطح دستگاه‌های اجرایی ارایه می‌نماید….

در مدل مرجع خدمات استانی و شهری مجموعه مفاهیم مرتبط با خدمات و تقسیم بندی آنها بر اساس سطوح جغرافیایی، شرح داده می شود تا یک مدل مفهومی ایجاد گردد که بر مبنای آن نقشه خدمات دولت در مقیاس های ملی، استانی و شهری تدوین گردد. این مدل نشاندهنده مفاهیم و روابط بین آنها است که افزون بر آن مجموعه قواعد و الگوهایی را ارائه می دهد که راهنما و مبنایی برای استخراج خدمات، توزیع آنها در سطوح جغرافیایی و گروه بندی آنها باشد….

مدل مرجع خدمات کسب‌وکار  یکی از شش مدل‌ مرجع چارچوب معماری سازمانی ایران است. این مدل دربردارنده ساختار طبقه‌بندی و نمونه الگوهای کارکردهای(خدمات) دولت، مستقل از دستگاه ارایه دهنده آن است. به عبارت دیگر این مدل، کارکردها و خدمات دولت را به‌صورت جامع و از نگاه ذینفعان توصیف می‌نماید و از آنجا که این طبقه‌بندی براساس دستگاه‌های اجرایی نیست، کارکردها و خدمات بین‌دستگاهی را نیز پوشش می‌دهد….

مدل مرجع عملکرد به عنوان یکی از شش مدل‌ مرجع “چارچوب معماری سازمانی ایران” دربردارنده طبقه‌بندی جامعی از سنجه‌های عملکرد در دستگاه‌ها است که تصویری منسجم و جامع از مؤلفه‌های کسب‌وکار و ارتباط آن­ها با اهداف و نتایج راهبردی را ارائه می­ دهد…و