اسناد >> سمینار آموزشی معماری سازمانی

سمینار آموزشی کاربردهای فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی

 

برگزارکننده:  آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه یزد با همکاری آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه دهنده: مهندس امیر مهجوریان

سرفصل برخی از عناوین: شناخت وضع موجود و مطالعات تطبیقی، تحلیل وضع موجود و تدوین راهبردهای فناوری اطلاعات، تدوین وضع مطلوب فناوری اطلاعات ، تدوین طرح گذار از وضعیت موجود به مطلوب و …

دریافت فایل  آموزشی محصولات و نمونه خروجی های پروژه معماری سازمانی اجرا شده

سمینار آموزشی کاربردهای فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی

 

برگزارکننده:  آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه یزد با همکاری آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه دهندگان: دکتر سید اکبر مصطفوی – مهندس امیر مهجوریان

سرفصل برخی از عناوین: ضرورت معماری سازمانی، تعریف معماری سازمانی، مزایا و نتایج معماری سازمانی، فازهای معماری سازمانی، چارچوب ها و متدهای معماری سازمانی، تاریحچه ی معماری سازمانی در ایران  و ….

دریافت فایل  آموزشی مبانی و تاریخچه معماری سازمانی