اسناد

سمینار آموزشی کاربردهای فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی

 

برگزارکننده:  آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه یزد با همکاری آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه دهنده: مهندس امیر مهجوریان

سرفصل برخی از عناوین: شناخت وضع موجود و مطالعات تطبیقی، تحلیل وضع موجود و تدوین راهبردهای فناوری اطلاعات، تدوین وضع مطلوب فناوری اطلاعات ، تدوین طرح گذار از وضعیت موجود به مطلوب و …

دریافت فایل  آموزشی محصولات و نمونه خروجی های پروژه معماری سازمانی اجرا شده

سمینار آموزشی کاربردهای فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی

 

برگزارکننده:  آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه یزد با همکاری آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه دهندگان: دکتر سید اکبر مصطفوی – مهندس امیر مهجوریان

سرفصل برخی از عناوین: ضرورت معماری سازمانی، تعریف معماری سازمانی، مزایا و نتایج معماری سازمانی، فازهای معماری سازمانی، چارچوب ها و متدهای معماری سازمانی، تاریحچه ی معماری سازمانی در ایران  و ….

دریافت فایل  آموزشی مبانی و تاریخچه معماری سازمانی

بخش “چارچوب و روش‌شناسی” معادل “دانش و روش” انجام معماری سازمانی است و به سوال “معماری چیست و چگونه انجام می‌شود” پاسخ می‌دهد. بدین منظور چهار مولفه اصلی در آن قرار داده شده است که به قرار ذیل است:

“رهنمودها، تکنیک‌ها و نمونه مثال‌ها” ، چهارمین و آخرین مولفه اصلی “چارچوب و روش‌شناسی” است که دربردارنده نمونه مثال‌ها و رهنمودهای کاربردی برای انجام معماری سازمانی است و مکمل سه مولفه دیگر “چارچوب و روش‌شناسی” است.

این مولفه، برخلاف دیگر مولفه‌های “چارچوب و روش‌شناسی” که محتوایی معیین و ثابت داشت از چندین جزء نسبتا مستقل تشکیل شده است که به صورت مستمر گسترش خواهد یافت….

چارچوب مدیریت معماری، سومین مولفه اصلی “چارچوب و روش‌شناسی” است که توصیف‌کننده نقش‌ها، وظایف و مهارت‌های لازم برای راه‌اندازی تیم معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرایی و نحوه تعامل با نهادهای بیرونی و بالادستی است….

روش توسعه معماری، یکی از مولفه‌های اصلی “چارچوب و روش‌شناسی” است که دربردارنده مراحل و نحوه تدوین معماری سازمانی است. این روش از سه مرحله اصلی “آماده‌سازی” ، “تدوین معماری” و “پیاده‌سازی” تشکیل شده است.
روش توسعه معماری، از ADM توگف اقتباس شده و سپس با توجه به دیدگاه‌های چابک‌سازی و ساده‌سازی معماری سفارشی‌ شده است. دانش و تجارب داخلی کشور، خصوصا اندوخته بیش از یک دهه تحقیقات دانشگاهی و تجربه عملی در حوزه معماری سازمانی کشور در تدوین و سفارشی‌سازی این بخش تاثیر بسزایی داشته است….

چارچوب محتوایی معماری، دومین مولفه “چارچوب و روش‌شناسی” است که توصیف‌کننده فراورده‌های معماری، تحویل‌دادنی‌ها و نحوه طبقه‌بندی آنها در کنار یکدیگر است. تمامی فراورده‌ها و تحویل‌دادنی‌هایی که در چارچوب محتوایی معرفی ‌می‌شوند، در یکی از فازهای روش توسعه معماری می‌بایست تولید شوند و در فازهای دیگری نیز مورد استفاده یا بروزرسانی قرار می‌گیرند.در شکل زیر همه فراورده‌های معماری تولیدشده در روش توسعه معماری براساس فاز مربوطه، طبقه‌بندی و توصیف شده‌اند….

مدل مرجع داده ورودی خود را از مدل مرجع خدمات و عملکرد می گیرد و از طرف دیگر با مدل مرجع نرم افزار نیز رابطه تنگاتنگی دارد. به عبارت دیگر سه مدل مرجع خدمات، داده و نرم افزار به هم وابسته هستند و خدماتی که در مدل مرجع خدمات شناسایی و طبقه بندی شده اند، در مدل مرجع داده به صورت مدل های منطقی داده درآورده می شوند….

مدل مرجع فناوری به عنوان یکی از شش مدل‌ مرجع چارچوب معماری سازمانی ایران دربردارنده ساختار طبقه‌بندی فناوری‌ها، استانداردها و ابزارهای فناوری اطلاعات در راستای ارایه سرویس‌های فاوا به ذینفعان است. این مدل، طبقه‌بندی همه فناوری‌ها و استانداردهای فناوری اطلاعات را با نگاه سرویس‌محور ارایه نموده و اصول و رهنمون‌هایی برای استفاده از آن در سطح دستگاه‌های اجرایی ارایه می‌نماید….

در مدل مرجع خدمات استانی و شهری مجموعه مفاهیم مرتبط با خدمات و تقسیم بندی آنها بر اساس سطوح جغرافیایی، شرح داده می شود تا یک مدل مفهومی ایجاد گردد که بر مبنای آن نقشه خدمات دولت در مقیاس های ملی، استانی و شهری تدوین گردد. این مدل نشاندهنده مفاهیم و روابط بین آنها است که افزون بر آن مجموعه قواعد و الگوهایی را ارائه می دهد که راهنما و مبنایی برای استخراج خدمات، توزیع آنها در سطوح جغرافیایی و گروه بندی آنها باشد….

مدل مرجع خدمات کسب‌وکار  یکی از شش مدل‌ مرجع چارچوب معماری سازمانی ایران است. این مدل دربردارنده ساختار طبقه‌بندی و نمونه الگوهای کارکردهای(خدمات) دولت، مستقل از دستگاه ارایه دهنده آن است. به عبارت دیگر این مدل، کارکردها و خدمات دولت را به‌صورت جامع و از نگاه ذینفعان توصیف می‌نماید و از آنجا که این طبقه‌بندی براساس دستگاه‌های اجرایی نیست، کارکردها و خدمات بین‌دستگاهی را نیز پوشش می‌دهد….

مدل مرجع عملکرد به عنوان یکی از شش مدل‌ مرجع “چارچوب معماری سازمانی ایران” دربردارنده طبقه‌بندی جامعی از سنجه‌های عملکرد در دستگاه‌ها است که تصویری منسجم و جامع از مؤلفه‌های کسب‌وکار و ارتباط آن­ها با اهداف و نتایج راهبردی را ارائه می­ دهد…و